13e CITES Conferentie der Partijen in Bangkok

Tijdens de dertiende CITES conferentie der Partijen in Bangkok (CoP 13) zijn er diverse wijzigingen in de soortenlijnen aangenomen en in de annotaties vastgesteld. Alle tijdens de CoP 13 genomen besluiten zullen internationaal vanaf 12 januari 2005 in werking treden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Voor de Europese Unie, waartoe ook Nederland behoort, krijgen de wijzigingen pas hun definitieve beslag zodra deze in een verordening is vastgelegd.

De wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat u voor bepaalde soorten vanaf 12 januari 2005 CITES documenten nodig heeft, er ene lichter of zwaarder beschermingsregime geldt dan wel dat internationaal geen documenten meer vereist, maar op grond van de Europese regelgeving nog wel. De brief (kenmerk CoP 13) is bedoeld om u in zijn algemeenheid te informeren over de belangrijkste gevolgen voor de handel in en het ¨onder zich hebben¨ van specimens van beschermde dier- en plantensoorten.

Meer informatie kunt u vinden op www.cites.org .

Omwille van de duidelijkheid is de inhoud van deze brief beperkt tot hoofdpunten en heeft dus geen uitputtend karakter. Als de wijzigingen van de CoP 13 zijn verwerkt in de relevante Europese Verordeningen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Meer informatie kunt u opvragen bij het LNV-Loket 0800-22 333 22 of via www.minlnv.nl/loket . E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.