Advies RDA m.b.t. gevaarlijke gezelschapsdieren

In mei 2005 is de Raad voor Dieren Aangelegenheden gekomen met een advies over het houden van potentieel gevaarlijke diersoorten als gezelschapsdier. Hiervoor is de positieflijst aangepast. De huishond staat hierop vermeld (fretten niet).

In het uitgebreide rapport wordt een definitie gegeven van ¨gevaarlijk¨ n.l.:
¨Een gevaarlijk gezelschapsdier is een gezelschapsdier dat vanwege agressiviteit, giftigheid of andere eigenschappen (ernstig) onheil kan toebrengen aan zijn houder, aan andere personen dan de houder, of aan andere dieren¨.

De Raad benadrukt dat veelal de situatie een dier als ¨potentieel gevaarlijk¨ aanmerkt.

De Raad doet in dit advies een aantal suggesties en aanbevelingen in het geval het houden van potentieel gevaarlijke dieren als gezelschapsdier niet verboden wordt:

  1. Het stellen van eisen aan de houder op gebied van kennis en vaardigheden
  2. Het stellen van eisen aan de handel(aar) (= dierenwinkel, importeurs, groothandel, tussenhandel, tentoonstellingen, beurzen, en hobby(ist) (informatie vooraf aan een potentiële koper en een dierenbijsluiter)
  3. Opzetten van een adequate infrastructuur rondom potentieel gevaarlijke dieren
  4. Het instellen van een meldingsplicht bij de aanschaf (bij aanschaf, vertrek, ziekte, trauma).
  5. Bereikbaarheid en kwaliteit van informatie en het geven van voorlichting (via vereniging d.m.v. vakblad, site e.d.)
  6. Een verbod op doelbewuste kruisingen tussen giftige diersoorten en vernietiging van nakomelingen die voortkomen uit een dergelijke kruising.

Een aantal suggesties en aanbevelingen sluit niet aan bij de huidige uitgangspunten van het kabinet.

Slechts weinig mensen die een gezelschapsdier in hun bezit hebben zijn lid van een vereniging en kunnen aan punt 1 voldoen (zie de tabel hieronder).


Verenigingen geven vaak een tijdschrift uit, waarin leden worden geïnformeerd over allerlei aspecten van hun liefhebberij.

Het CITES-verdrag kent 3 bijlagen met dier- en plantensoorten. Op dit moment vallen er zo'n 5000 soorten bedreigde dieren onder CITES.

  • In bijlage I zijn de soorten opgenomen die direct met uitsterven bedreigd worden.
  • In bijlage II staan soorten die niet direct met uitsterven bedreigd worden. Handel is toegestaan maar aan regels gebonden.
  • In bijlage III staan soorten die in specifieke landen worden beschermd tegen handel ( www.cites.org ).

Voor het houden, kopen en verkopen van in gevangenschap geboren dieren is de regelgeving in het algemeen minder streng ( www.minlnv.nl )

CITES houdt zich niet bezig met dierenwelzijn maar uitsluitend met soortbescherming.

Website: www.rda.nl

NB: Op 11 mei 2005 liet minister Veerman weten geen heil te zien in een dergelijke positieflijst. Zie ook www.mustelidae.nl NIEUWS onderwerp: Geen wettelijke lijst van geschikte huisdieren