Rode Lijsten voor bedreigde soorten

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november de nieuwe Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Het gaat daarbij om acht volledig nieuwe Rode Lijsten, één volledig herziene lijst (vogels) en negen al bestaande, licht gewijzigde lijsten. Nieuw zijn de lijsten voor de soortgroepen vaatplanten, bijen, kokerjuffers, steenvliegen, haften, land- en zoetwaterweekdieren, platwormen en mossen.

De lijst voor vogels is sterk gewijzigd. Met elf vogelsoorten, waaronder ijsvogel, ooievaar en oeverzwaluw, gaat het beter. Deze soorten zijn niet meer bedreigd en dus van de lijst verdwenen. Daartegenover staan vierentwintig soorten die nieuw zijn op de lijst. Daaronder zijn huismus (gevoelig), wielewaal (kwetsbaar) en boomvalk (kwetsbaar). Dat soorten nieuw op de lijst komen is niet altijd slecht nieuws, want er zijn ook negen soorten bij die nog zeer zeldzaam zijn omdat ze zich pas recent in Nederland hebben gevestigd. Voorbeelden hiervan zijn brilduiker, grote en kleine zilverreiger en slechtvalk.

De bestaande lijsten zijn voor zoogdieren, vissen, dagvlinders, reptielen, amfibieën, sprinkhanen/krekels, libellen, korstmossen en paddestoelen. Van de Rode Lijst zoogdieren zijn vier soorten afgevoerd: grote hoefijzerneus, mopsvleermuis, edelhert en wild zwijn. Nieuw op de lijst is de hamster. De otter is verplaatst van de categorie 'verdwenen uit Nederland' naar de categorie 'in het wild verdwenen uit Nederland'. In de Rode Lijst voor vissen zijn voor het eerst zoutwatervissen opgenomen.

Plaatsing op de Rode Lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de Flora- en faunawet nodig. De Rode Lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie. Minister Veerman streeft ernaar dat volgende Rode Lijsten, die per soortgroep eens in de tien jaar verschijnen, kleiner zal zijn dan de huidige. Daarvoor doet het ministerie van LNV via het natuur- en soortenbeleid het nodige, maar ook van andere overheden en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten.

Op de Rode Lijsten staan alleen soorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen trekvissen (zoals zalm en paling) en overwinterende vogels. Er worden steeds acht categorieën onderscheiden: uitgestorven op wereldschaal, in het wild uitgestorven op wereldschaal, verdwenen uit Nederland, in het wild verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig.

Zie voor de volledige lijsten en de toelichting daarop Rode Lijsten .

Bron: minLNV