Veerman stelt vraagbaak in voor info over huisdieren

Minister Veerman stelt een startsubsidie beschikbaar voor een Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Dit centrum moet hÚt onbetwistbare aanspreekpunt worden voor de burger op het gebied van het houden van gezelschapsdieren. Het centrum zal als onafhankelijke bron heldere en betrouwbare informatie leveren die de burger in staat stelt zijn zorgplicht voor het gezelschapsdier goed te vervullen. Bovendien zal een goed geïnformeerde en bewuste koper van huisdieren ook kritisch moeten zijn ten opzichte van de fokker en handelaar, wat bijdraagt aan een gezonde handel en fokkerij.

Minister Veerman is van mening dat verbetering en borging van welzijn voor dieren niet afdwingbaar is met regelgeving alleen. Dit geldt niet alleen voor de burger, maar ook voor het bedrijfsmatige deel van de sector. De minister is van mening dat sector een goede borging van het welzijn zelf moet oppakken en daarbij moet vrijwillige certificering het uitgangspunt zijn.

De minister zal gÚÚn wettelijke verplichting instellen voor de Identificatie en registratie (I&R) van honden en katten. En verplichte I&R is een zwaar administratief middel, dat zowel voor de burger als voor de overheid extra kosten met zich meebrengt en dat zware eisen stelt aan de handhaving en onderhoud. Wel vraagt de minister aan de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) te onderzoeken op welke wijze I&R kan bijdragen aan een efficiÙntere bestrijding van zo÷nosen (ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen).

Deze maatregelen zijn een reactie op het rapport 'Gedeelde zorg' van het Forum welzijn gezelschapsdieren. De opdracht aan het Forum was om de resultaten van de werkconferentie (gehouden op 11 november 2004) uit te werken en te komen met een actieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dit actieplan heeft minister Veerman op 23 maart j.l. in ontvangst genomen.

NB. Het volledige artikel kun je hier lezen.