Wet en regelgeving

Alle wetten, besluiten en ministeriële regelingen zijn te vinden op Overheid.nl

Wetten

 1. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 2. Flora- en faunawet
 3. Wet op de dierproeven
 4. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)
 5. Visserijwet 1963
 6. Wet op de dierenbescherming
 7. Wijzigingswet Wet op de dierproeven

Besluiten

 1. Besluit dierenvervoer 1994
 2. Besluit ritueel slachten
 3. Dierentuinenbesluit
 4. Besluit beheer en schadebestrijding dieren
 5. Besluit doden van dieren
 6. Besluit Raad voor dierenaangelegenheden
 7. Besluit verdachte dieren
 8. Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren
 9. Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten
 10. Besluit identificatie en registratie van dieren
 11. Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten
 12. Besluit niet gehouden dieren
 13. Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong
 14. Dierproevenbesluit
 15. Fokkerijbesluit
 16. Besluit biotechnologie bij dieren
 17. Besluit scheiden van dieren
 18. Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen
 19. Besluit voortplantingstechnieken bij dieren
 20. Besluit welzijn productiedieren
 21. Ingrepenbesluit
 22. Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten
 23. Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
 24. Wijzigingsbesluit Besluit identificatie en registratie van dieren
 25. Wijzigingsbesluit diverse besluiten op veterinair en plantenziektenkundig terrein (schrappen van attributie aan ambtenaren alsmede instelling van de VWA)
 26. Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra
 27. Besluit op de uitheemse dieren
 28. Embryobesluit
 29. Honden- en kattenbesluit 1999
 30. Kalverenbesluit
 31. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten, enz. (op het gebied van dierziektebestrijding)
 32. Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 33. Jachtbesluit
 34. Legkippenbesluit 2003
 35. Varkensbesluit
 36. Besluit bedrijfscontrole varkensziekten
 37. Besluit Faunabeheer
 38. Besluit Faunafonds
 39. Besluit huisvesting legkippen
 40. Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren
 41. Besluit verbod gebruik van levend aas
 42. Legkippenbesluit
 43. Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen

Ministeriële regelingen

 1. Regeling handel levende dieren en levende producten
 2. Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000
 3. Regeling identificatie en registratie van dieren 2003
 4. Regeling aquicultuur
 5. Regeling dierenvervoer
 6. Regeling huisvesting en verzorging proefdieren
 7. Regeling tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 8. Regeling rundersperma
 9. Regeling varkenssperma
 10. Regeling doden van dieren
 11. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 12. Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 13. Regeling vergunning biotechnologie bij dieren
 14. Regeling voorwaarden voor het vervoer van dieren in luchtvaartuigen
 15. Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen
 16. Regeling agressieve dieren
 17. Regeling paardensperma
 18. Beleidsregels schorsing en intrekking erkenningen Besluit dierenvervoer 1994
 19. Regeling beheer en schadebestrijding dieren
 20. Aanwijzingsregeling personen Regeling identificatie en registratie van dieren 2003
 21. Regeling tarieven I&R
 22. Regeling toegelaten handelingen
 23. Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens
 24. Vrijstellingsregeling dierenwelzijn
 25. Vrijstellingsregeling sledehondensport
 26. Warenwetregeling Visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en kikkerbillen
 27. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen 2004
 28. Regeling halteplaatsen
 29. Regeling uitvoering Honden- en kattenbesluit 1999
 30. Regeling vrijstelling dierenvervoer
 31. Regeling Vrijstelling tongkweek
 32. Vaststelling rode lijst zoogdieren
 33. Vrijstellingsregeling Dierentuinenbesluit
 34. Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer
 35. Investeringsregeling biologische varkenshouderij
 36. Regeling aanwijzing bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten 1997
 37. Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 38. Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten
 39. Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer
 40. Regeling vrijstelling Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren
 41. Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij
 42. Subsidieregeling Stichting AAP
 43. Vaststelling tarief uniciteitscontrole i.k.v. Honden- en Kattenbesluit 1999

Bron: www.minlnv.nl