Beschermde soorten

In het kader van de Flora- en Faunawet is een groot aantal van nature in het wild voorkomende dieren en planten aangewezen als beschermde soort. Ook de richtlijnen van de Europese Unie beschermen veel soorten. Daarnaast zijn bepaalde soorten officieel aangemerkt als bedreigd of kwetsbaar, en om deze reden geplaatst op een zogenaamde Rode Lijst.

Op deze pagina staat een overzicht van alle beschermde inheemse soorten planten en dieren met de 'beschermingsstatus' die ze hebben.

Voor elke soort is aangegeven welke status deze heeft in het kader van de Flora- en Faunawet, de EU-Habitatrichtlijn of EU-Vogelrichtlijn en de EU- Basisverordening inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Ook is in de tabel aangegeven of de soort voorkomt op de Rode Lijst omdat deze bedreigd of kwetsbaar is. Onder de tabel wordt een verklaring van de gebruikte symbolen gegeven. In het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet gelden verschillende beschermingsregimes voor soorten.

Wie op zoek is naar informatie over de verspreiding en het voorkomen van beschermde soorten in Nederland, kan daarvoor terecht bij het Natuurloket.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle beschermde soorten zoogdieren. Voor elke soort is aangegeven welke status deze heeft in het kader van de Flora- en Faunawet, de EU-Habitatrichtlijn of EU-Vogelrichtlijn en de EU- Basisverordening inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Ook is in de tabel aangegeven of de soort voorkomt op de Rode Lijst omdat deze bedreigd of kwetsbaar is. Onder de tabel wordt een verklaring van de gebruikte symbolen gegeven.

 

Nederlandse naam Wetensch. naam FF wet Basis-verord. Habitat-richtlijn Rode lijst
aardmuis Microtus agrestis x
baardvleermuis Myotis mystacinus x IV
Bechstein's vleermuis Myotis bechsteinii x IV x
bever Castor fiber x II, IV x
boommarter Martes martes x x
bosmuis Apodemus sylvaticus x
bosvleermuis Nyctalus leisleri x IV
Brandt's vleermuis Myotis brandtii x IV x
bruinvis Phocoena phocoena x A IV x
bunzing Mustela putorius x
damhert Dama dama x x
das Meles meles x
dolfijn Delphinus delphis x A IV
dwergmuis Micromys minutus x
dwergspitsmuis Sorex minutus x
dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus x IV
edelhert Cervus elaphus x x
eekhoorn Sciurus vulgaris x
egel Erinaceus europeus x
eikelmuis Eliomys quercinus x x
Euraziatische lynx Lynx lynx x A IV
franjestaart Myotis nattereri x IV x
gewone bosspitsmuis Sorex araneus x
gewone zeehond Phoca vitulina x II x
grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus x IV x
grijze zeehond Halichoerus grypus x II x
grootoorvleermuis Plecotus auritus x IV
grote bosmuis Apodemus flavicollis x x
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum x IV x
haas Lepus europeus x
hamster Cricetus cricetus x IV
hazelmuis Muscardinus avellanarius x IV x
hermelijn Mustela erminea x
huisspitsmuis Crocidura russula x
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus x II, IV x
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus x IV
kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros x IV x
konijn Oryctolagus cuniculus x
laatvlieger Eptesicus serotinus x IV
meervleermuis Myotis dasycneme x II, IV
mol Talpa europea x
mopsvleermuis Barbastella barbastellus x IV x
Nathusius' vleermuis Pipistrellus nathusii x IV
noordse woelmuis Microtus oeconomus arenicola x P, II, IV x
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus x
otter Lutra lutra x A IV x
ree Capreolus capreolus x
rosse vleermuis Nyctalus noctula x IV
rosse woelmuis Clethrionomys glareolus x
steenmarter Martes foina x
tuimelaar Tursiops truncatus x A IV x
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus x
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus x IV
vale vleermuis Myotis myotis x II, IV x
veldmuis Microtus arvalis x
veldspitsmuis Crocidura leucodon x x
vos Vulpes vulpes x
waterspitsmuis Neomys fodiens x x
watervleermuis Myotis daubentonii x IV
wezel Mustela nivalis x
wild zwijn Sus scrofa x x
wilde kat Felis silvestris x A IV
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus x A IV
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris x A IV
woelrat Arvicola terrestris x

 

 

Toelichting op de tabel

 

Flora- en faunawet
De soort is beschermd volgens de Flora- en faunawet.

Basisverordening 338/97
De soort staat op een bijlage van de Basisverordening inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.

  • Bijlage A: soorten die niet meer uit het wild mogen worden gehaald omdat ze met uitsterven zijn bedreigd door internationale handel.
  • Bijlage B: soorten die alleen met een speciale CITES vergunning mogen worden uitgevoerd.
  • Bijlage C: soorten waarvan het land, waar de soorten voorkomen, het belangrijk vindt dat de uitvoer in de gaten wordt gehouden en hierbij de hulp van andere landen vraagt.
  • Bijlage D: soorten waarvan men overtuigd is dat de internationale handel in Europa de gaten moet worden gehouden.

Habitatrichtlijn
De soort is beschermd volgens een of meerdere bijlagen van de Habitatrichtlijn.

  • Bijlage II: dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
  • Bijlage IV: dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd
  • P: Prioritaire soort

Rode lijst
De soort staat op een gepubliceerde lijst van in Nederland bedreigde dier- of plantensoorten, de zogenaamde Rode lijst.

Bron: www.minlnv.nl